Doncs la veritat és que si..

Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (2007), és obligatori fer un estudi geotècnic del terreny per a dissenyar correctament l’estructura i la fonamentació.

Això és vàlid tant per a obra nova, com per a les reformes d’edificis que impliquin una modificació o afectació de l’estructura.

Hi ha alguna excepció? autopromotor, cases petites, naus industrials?

Pràcticament no..

La única excepció que preveu la llei, és per a l’edifici que compleixi les següents 5 condicions:

  1. Que sigui una edificació tècnicament senzilla.
  2. D’escassa entitat constructiva.
  3. D’una única planta.
  4. Que no tingui caràcter residencial o públic.
  5. Que no pugui afectar a la seguretat de les persones.

Bé.. és clar que potser caldria definir una mica millor això de «que no afecti a la seguretat de les persones», però des d’un punt de vista estricte, és evident que serà difícil trobar una edificació que no afecti a la seguretat de les persones…

De totes maneres, hi ha una bona notícia i és que un estudi geotècnic no és únicament un tràmit tècnic i administratiu, sinó que és un document totalment clau per a dissenyar la fonamentació de l’edifici amb seguretat i sobretot, ajustar els costos de construcció.

About the Author

Jordi Adell

Comments are closed.