DESCÀRREGUES

1 Edificació

 • LOE Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999 de 5 de novembre de 1999. Descarrega.
 • RD 314/2007 d’aprovació del Còdi Tècnic de l’Edificació. Descarrega.
 • CTE Còdi Tècnic de l’Edificació. Part I. Descarrega.
 • CTE Còdi Tècnic de l’Edificació. Part II: Documents Basics de Seguretat. Descarrega.
 • Criteris d’Aplicació del CTE, elaborat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. Descarrega.
 • EHE Instrucció del Formigó Estructural 2008. Descarrega.
 • RD 997/2002 d’aprovació de la Norma de Construcció Sismorresistent. Descarrega.
 • NCSE-02 Norma de Construcció Sismorresistent. Descarrega.
 • RD 836/2003, pel que s’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’Eelevació i Manutenció, referents a Grues-Torre per a obra i altres aplicacions. Descarrega.
 • RD 1627/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció. Descarrega.

2 Contaminació

 • Llei 10/1998 de Residus. Descarrega.
 • Decret 9/2005 de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’Activitats Potencialment Contaminants i  els criteris per a la declaració dels sòls contaminats. Descarrega.
 • Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental. Descarrega.
 • RD 2090/2008 pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007. Descarrega.
 • Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació. Descarrega.
 • Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (substitueix la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental). Descarrega.
 • D 136/1999 de 18 de maig. Reglament de desplegament de la LLei 3/1998 (IIAA). Descarrega.
 • Llei 4/2004, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998. Descarrega.
 • Decret 50/2005 pel que es desplega la Llei 4/2004. Descarrega.
 • D 143/2003, pel que es modifiaca el Reglament de la LLei IIAA. Descarrega.
 • RD 1523/1999, modifica el Reglament de les Instal·lacions Petrolíferes. Descarrega.
 • Instrucció tècnica comp. MI-IPo3. Instal·lacions Petrolíferes d’ús propi. Descarrega.
 • Instrucció tècnica comp. MI-IPo4. Instal·lacions pel subministre a vehicles. Descarrega.
 • Instrucció tècnica complementària MI-IPo6. Procediment per a deixar fora de servei els tancs d’emmagatzament de productes petrolífers líquids. Descarrega.

3 Aigües

 • RD legislatiu 1/2001, pel que s’aprova el text refòs de la llei d’aigües. Descarrega.
 • RD 849/1986, pel que s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. Descarrega.
 • RD 606/2003 de modificació del reglament públic hidràulic. Descarrega.
 • DL 3/2003, pel que s’aprova el text refòs de la legislació d’aigües de Catalunya. Descarrega.
 • RD 927/1988, pel que s’aprova el Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la planificació hidrològica. Descarrega.
 • Reial Decret -Llei 4/2007, que modifica el text refòs de la Llei d’Aigües. Descarrega.
 • RD 9/2008 que modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic. Descarrega.
 • Llei 22/1988 de 28 de juliol, de costes.Descarrega.
 • RD 1471/1989, Reglament General de la Llei de Costes. Descarrega.
 • D 188/2010, Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Descarrega.
 • Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (Directiva Marc de l’Aigua). Descarrega.